Novinky

Stránkování

<1 2 3 4 5
 
 
28.4.2015 V Kosovu byl zahájen český projekt, jenž zlepší kvalitu pitné vody pro hlavní město Prištinu Odhalení informačního billboardu projektu

Na břehu jezera Badovac v Kosovu byla dne 28. dubna 2015 zahájena výstavba nové biologické čistírny odpadních vod. Položení základního kamene se uskutečnilo za přítomnosti českého velvyslance v Kosovu Iva Šilhavého, ministra životního prostředí Kosovské republiky Fehrida Aganiho, starosty hlavního města Prištiny Shependa Ahmetiho a dalších významných hostů. Projekt je realizován konsorciem českých firem Ircon a TopolWater, partnerskou kosovskou firmou je společnost Project Plus, dodavatel stavebních prací. více

24.4.2015 Toktogul Water sub-project - Feasibility Study

  více

22.4.2015 Revize normy ISO 14001 Systémy environmentálního mangementu

Revize normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu se blíží do finálního stádia. Revize probíhá od roku 2013, kdy byl vydán první návrh a dokončení finálního návrhu (FDIS)  je plánováno na dubnový meeting pracovní skupiny v Londýně. více

20.4.2015 Zahájení projektu EBRD – Kyrgyzstán, studie proveditelnosti

  více

11.3.2015 Environmentální výkonnost a ekodesign

Ircon, s.r.o. se aktivně účastní práce Technické normalizační komise pro environmentální management. Nově jsme byli pověřeni sledováním oblasti environmentální výkonnosti (profil) a ekodesignu. Zabýváme se rovněž revizí normy ISO 14001, která by měla být v revidovaném znění publikována v roce 2015.


Environmentální výkonnost
zejména v působnosti ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation více

15.12.2014 Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun

Cílem projektu je zlepšení stavu zásobování obyvatelstva města Murun (provincie Chovsgul) pitnou vodou a nastavení standardů vodohospodářské společnosti USNAAK. Projekt navazuje na přípravnou fázi, ve které byl zjištěn celkový stav vodovodní sítě a identifkovány prioritní investice pro budoucí rozvoj a zlepšení současného stavu. více

12.11.2014 Ircon a SWECO Hydroprojekt zpracovávají v jižním Moldavsku strategii nakládání s odpady

Společnost Ircon v konsorciu se společností SWECO Hydroprojekt realizuje od října 2013 v Moldavsku projekt s názvem Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku. Hlavním cílem tohoto projektu, financovaného z prostředků ZRS ČR, je zlepšení stavu v oblasti nakládání s tuhými komunálními odpady, minimalizace ekonomických dopadů na obyvatelstvo vyplývající z provozu modernějšího systému zacházení s TKO (tuhými komunálními odpady) a minimalizace sociálních dopadů na sociálně citlivé skupiny obyvatelstva. Místem realizace projektu je jižní Moldavsko, konrkétně okresy Leova, Cimişlia, Besarabeasca, Căuşeni a Ştefan Vody. „Tento projekt představuje první, nezbytně nutný krok ke zlepšení nakládání s odpady v Moldavsku. Navazovat na něj musí do budoucna další komponenty, jako jsou sběr separovaného odpadu a následná recyklace,“ říká Mgr. Libor Novák, ředitel společnosti Ircon.

V rámci projektu bude zpracována rámcová koncepce nakládání s TKO v souladu se základními strategickými dokumenty. Koncepce se bude opírat o rozsáhlý terénní výzkum, s ohledem na absenci vstupních dat. Podstatnou částí terénního šetření bylo provedení hmotnostní a složková analýza TKO, s ohledem na konkrétní místo vzniku, roční dobu a další faktory, která se uskutečnila v roce 2014.

Ve spolupráci se zástupci cílových měst a obcí budou vybrány lokality pro umístění skládek a překládacích stanic v rámci jednotlivých subregionů. Výběr správných lokalit je klíčový pro úspěšnost celého projektu.  Na základě předchozích činností bude zpracována projektová dokumentace ve stádiu pro stavební řízení.

Nedílnou součást projektu tvoří také osvětová informační kampaň v rámci které bylo zorganizováno veřejné setkání na počátku projektu pro obyvatele dotčených oblastí a vytvořeny letáky s informacemi o plánovaných / docílených výstupech projektu. Pro každou cílovou skupinu budou zpracovány informační materiály např. pracovní listy pro žáky a studenty místních škol budou pracovní listy či informační letáky o probíhajícím projektu pro místní podnikatele, firmy, instituce apod., dále plakáty a informační panely.

Moldavská republika je dle mezinárodních statistik charakterizována jako zemědělská země s odpovídajícím typem osídlení, bez většího množství středních a velkých průmyslových podniků. Oblast odpadového hospodářství se nachází v základním stupni vývoje, v zásadě navazuje na tradici tohoto oboru z dob SSSR, kdy byl komunální odpad (KO) pouze odvezen, aby fyzicky nepřekážel. Jeho negativní působení na životní prostředí, zdraví obyvatelstva, případně další ekonomické využití se neřešilo.
V současnosti převládá situace, kdy je svoz KO ve velkých městech organizován podniky komunálních služeb, ze kterého jsou následně tříděny plasty. Ve venkovských oblastech dochází k volnému ukládání odpadu na neoficiální skládky. více

24.4.2014 Poslanci Parlamentu ČR navštívili největší vodní projekt financovaný Českou republikou v Etiopii Výdejní místo zásobující oblast trhu Daye

  více

23.4.2014 Otevření čistírny odpadních vod ve městě Vulcăneşti

Ve středu 23. dubna 2014 byla oficiálně předána a otevřena zrekonstruovaná čistírna odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod ve městě Vulcăneşti. Projekt rekonstrukce si vyžádal přibližně 728.000 EUR poskytnutých Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury. více

Ircon 2020 > Novinky