Realizace rozvojových projektů

Naše aktivity v oblasti vodohospodářství jsou zaměřeny především na zlepšení situace v oblasti zpracování odpadních vod v rozvojových zemích a zajištění pitné vody v komplikovaných a hydrogeologicky složitých oblastech. Rovněž se zabýváme projekty odpadového hospodářství a environmentální výchovy a vzdělávání.

Zoom gallery

Naše aktivity jsou zacíleny na celkové zlepšování situace v oblasti zásobování pitnou vodou a zlepšení životního prostředí nejen v místech realizace, ale v širším kontextu rozvojových zemí, ve kterých působíme. Spolupracujeme s orgány místní správy a se soukromými podniky, školami a neziskovými organizacemi.

 V Moldavsku, kde společnost Ircon působí více než dvanáct let, spolupracujeme s tamními městy a obcemi při výběru nejlepší technologie pro konkrétní potřeby čištění a ochrany vod, zpracováváme studie proveditelnosti v souladu s místními dlouhodobými rozvojovými plány, navrhujeme nejlepší dostupná technická a technologická řešení a účastníme se realizace rekonstrukcí či staveb nových zařízení na čištění odpadních vod a ochranu zdrojů pitné vody.

V rámci podpory „dobrého vládnutí“ (good governance) v oblasti vodohospodářství jsme asistovali vládě Moldavska při rozpracování nových norem a standardů pro vypouštění čištěných odpadních vod do vod povrchových.

Dále se zaměřujeme na podporu dostupnosti vodohospodářských technologií (konkrétně čistíren odpadních vod) jak pro města a městyse, tak pro jednotlivce a podnikatelské subjekty. V Moldavsku jsme podpořili zahájení výroby těchto technologií spolu s místní, moldavskou firmou, certifikovanou českým výrobcem technologií.

Kromě vodohospodářství se v Moldavsku věnujeme také projektům odpadového hospodářství a environmentálního vzdělávání.

V současné době realizujeme projekt technické a institucionální podpory v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku.

Zoom gallery

Projekt, jenž je realizován v pěti okresech má zásadní dopad na strategii a plánování odpadového hospodářství a nakládání s odpady v tomto regionu. Na projektu úzce spolupracujeme s moldavským ministerstvem životního prostředí a německou rozvojovou agenturou GIZ. Součástí projektu je rozsáhlá osvětová kampaň zaměřená na místní obyvatelstvo a školy s cílem zlepšit návyky obyvatel pokud jde o nakládání s pevnými odpady.

V nedávné minulosti jsme realizovali rekonstrukce obecních čistíren odpadních vod ve městech Cimislia. Leova a Vulcăneşti. Tyto projekty byly finančně podpořeny vládou ČR prostřednictvím České rozvojové agentury (ČRA). Rovněž jsme realizovali v Moldavsku společně se společností MEGA a.s. projekt „Výzkum a vývoj stabilizace vína procesem elektrodialýzy“ v rámci programu ALFA na výzkum, vývoj a inovace, vyhlášený Technologickou agenturou České republiky.
Na jaře 2015 jsme zahájili nový projekt v Kosovu zaměřený na zlepšení kvality vody v jezeře Badovac, které slouží jako zásobárna pitné vody pro hlavní město Prištinu.

V rámci projektu bude vybudována nová biologická čistírna odpadních vod, bude vybavena místní státní vodárenská laboratoř, vyškolen personál a bude uskutečněna rozsáhlá osvětová kampaň s cílem zlepšení povědomí místních obyvatel o tematice ekologie a životního prostředí s cílem zlepšit jejich návyky pokud jde o nakládání s vodou a odpady.

Tento projekt navazuje na realizaci výstavby čistírny odpadních vod v Harilaci, která se uskutečnila v letech 2011-2013 a která byla rovněž doprovozena rozsáhlou osvětovou kampaní. Jednalo se o výstavbu vůbec první aerační biologickou ČOV na území Kosova, kde firma Ircon spolupracuje na realizaci i dalších environmentálních projektů, financovaných místním institucemi.

moldova_vulcanesti_p1030669_1.jpgOd roku 2011 Ircon realizuje ve spolupráci s dalšími českými subjekty projekty také v Etiopii. Tyto jsou zaměřeny na výstavbu nových zdrojů pitné vody a vodárenské infrastruktury v odlehlých částech regionu SNNPR. Tyto aktivity jsou úzce koordinovány s představiteli místních samospráv a relevantních úřadů, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost dodaných řešení a také s českými nevládními organizacemi, které v zemi působí.

V letech 2009 – 2010 jsme ve spolupráci s dalšími českými subjekty realizovali úspěšné projekty v Gruzii zaměřené na zajištění zdrojů nezávadné pitné vody v nárazníkovém pásmu s jižní Osetií, kde zůstaly po krátkém konfliktu s Ruskou federací stovky obyvatel bez přístupu k pitné vodě. Rovněž v Gruzii jsme spolupracovali na projektu přípravy dlouhodobého plánu rozvoje vodárenských laboratoří a systému testování a kontroly pitné vody.

Do roku 2009 realizoval Ircon projekty také na Srí Lance a v Indii, zaměřené na čištění odpadních vod a ekologii.
Další projekty, zaměřené na oblast vodohospodářství, jsme realizovali v Kazachstánu, Makedonii a dalších zemích.

Zde naleznete více informací o našich aktivitách v každé konkrétní zemi.

 

Ircon, s.r.o. je od roku 2008 členem sdružení Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jehož hlavním cílem je:

  • podporovat účast českých podniků v rozvojových projektech v rozvojových zemích,
  • prosazovat změnu systému české zahraniční rozvojové spolupráce a zastupovat v něm zájmy podnikatelské sféry,
  • vytvářet koherenci mezi principy zahraniční rozvojové spolupráce a podporou exportních aktivit  českých výrobců.

 

Ircon 2020 > Služby > Realizace rozvojových projektů