Novinky

14.11.2019 Zahraniční projekty navštívil ministr

V rámci návštěvy Etiopie se ministr zahraničí ČR pan Tomáš Petříček zůčastnil setkání s realizátory projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Konkrétně zmínil dokončený projekt zajištění vody pro deset vesnic v oblasti Sidama. Realizované projekty v Etiopii. více

24.9.2019 Kosovské čističky

V týdeníku Euro č. 39/2019 byl publikován článek "Kosovské čističky, cigarety a žirafa" s podtitulem: "České firmy kdysi viděly v Kosovu velké příležitosti. Až na výjimky je nedokázaly využít". více

2.9.2019 Výstavba ČOV v Briceni

Sdružení českých firem EKOSYSTEM spol. s r.o. a Ircon, s.r.o. zahájilo práce na výstavbě nové čistírny odpadních vod pro město Briceni v Moldavsku, které má více než 8000 obyvatel.
Za účasti starosty města, provozovatele místní vodohospodářské infrastruktury a představitelů dodavatelského konsorcia proběhlo v Briceni slavnostní předání staveniště a zahájení stavby. Projekt je financován z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR. více

5.7.2019 Projekt v Africe úspěšně ukončen

V reportáži České televize byl prezentován námii realizovaný projekt, který byl 30.6.2019 úspěšně ukončen. více

28.12.2018 Nový průvodce ISO 45001

Podíleli jsme se na vytvoření publikace Bezpečné podnikání - Průvodce ISO 45001, který vydala Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s NQA a CQS. více

15.3.2018 Zambie - slavnostní předání projektu Video s reportáží ze slavnostního předání rekonstrukce hráze v Siggubu, okres Monze, Jižní provincie, Zambie


Za účasti náměstka stálého tajemníka prezidenta Zambie Kennedyho Mubangy (Deputy Permanent Secretary), velvyslance České republiky Radka Rubeše, člena zambijského parlamentu p. Kasauta Michela, zástupců partnerské organizace Department of Water Resource Management Jacka Nkhomy a Tituse Makwamby a vybraných zástupců realizátora byla dne 14. března 2018 slavnostně předána opravená hráz v Siggubu místní komunitě reprezentované Senior Headmanem Jamesem Habasunem.
Následující den se uskutečnilo předání vybudované vodní infrastruktury v lokalitě Masopo, okres Choma, Zambie. Zde byl vybudován nový vrt, který byl následně osazen čerpadlem využívající solární pohon, postaveny dvě nádrže na vodu s celkovou kapacitou 20 000 l, zřízeno výdejní místo pitné vody a napajedlo pro hospodářská zvířata. Senior Headman poděkoval České republice za zrealizovaný projekt a ocenil, že nový zdroj pitné vody jistě velmi brzy významně omezí výskyt cholery v dané oblasti.
V obou lokalitách byly oficiálně založeny vodní asociace a zvoleny vodní výbory, jejichž členové byli proškoleni v provozu a údržbě předané infrastruktury. více

21.2.2018 Česko pomáhá Kosovu s čištěním vody

Reportáž o čistírně odpadních vod u Badovackého jezera, ze kterého je zásobována vodou Priština naleznete na stránkách Českého rozhlasu. více

16.2.2018 Nová norma pro systémy managementu BOZP - ISO 45001

Už v březnu 2018 by měla být publikována nová norma pro certifikaci systémů managementu BOZP a to norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use. více

30.11.2017 Rekonstrukce protržené hráze v Zambii dokončena

Rekonstrukce hráze v Siggubu, okres Monze, Jižní provincie, Zambie, byla dokončena v termínu, přestože se tým odborníků musel vypořádat hned s několika neočekávanými skutečnostmi a technickými potížemi např. skutečný stav hráze neodpovídal popisu, tělo hráze obsahovalo rozsáhlá termitiště apod. více

18.9.2017 Zbývá poslední rok pro recertifikaci na nové normy ISO 9001 a ISO 14001

Dne 15.9.2018 uplyne tříleté přechodné období pro recertifikaci podle nových verzi norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Firmy, které dosud mají certifikáty podle starých norem ČSN EN ISO 9001:2009 nebo ČSN EN ISO 14001:2005, mají nejvyšší čas přizpůsobit svůj systém managementu požadavkům nových norem. Není to zbytečná práce, revidované normy zjednodušují požadavky na dokumentaci systému managementu, zaměřují se na výkonnost firmy a řízení rizik.
Důvěryhodný certifikát ISO 9001 nebo ISO 14001 je jen od akreditovaného certifikačního orgánu, tedy na certifikátu musí být zmíněna akreditace, případně musí certifikační orgán doložit svou akreditaci pro dané odvětví. Certifikační orgány, které jsou akreditovány v ČR, jsou uvedeny na stránkách Českého institutu pro akreditaci. Certifikační orgány mohou být akreditované i v jiném členském státě EU.
Jednotlivé akreditační orgány jsou sdruženy v mezinárodním fóru IAF, které společně s ISO zveřejnili informaci k blížícímu se konci přechodného období. více

15.8.2017 Dodání další části mlékárenských technologií družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina v rámci rozvojového projektu České republiky „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka"

15. 08. 2017 proběhlo dodání další části mlékárenských technologií příjemci projektu po předchozím jednání o rozšíření předmětu a specifikace dodávky. Celý projekt tak vstoupil do závěrečné fáze, dokončení dodávky a tedy i celého projektu je předpokládáno ke konci září 2017. více

9.8.2017 Dokončení projektu řešící nakládání s pevnými odpady v okresech Puhoviči a Červeň, Bělorusko

Původně doplňující technická studie rozšířená o další komponenty na úplnou studii proveditelnosti včetně finančního modelu a vypracování ESIA reportu byl po několikerém prodloužení úspěšně dokončen. Výstupy projektu byly přijaty stakeholdery včetně příslušného běloruského ministerstva, které jedná o kombinaci půjčky a grantu s EBRD. Dokončením studie proveditelnosti v rozšířeném formáty byly vytvořeny předpoklady pro následnou implementační fázi. více

31.7.2017 Ircon míří do Zambie

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce financované českou vládou bude Ircon realizovat veřejnou zakázku „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ v Jižní provincii v Zambii. Jedná se o dílčí zakázku, jejímž předmětem jsou především stavební práce zahrnující vybudování 2 jímacích vrtů včetně infrastruktury pro zásobování vodou a rekonstrukci protržené hráze. více

8.6.2017 Ircon zahajuje další projekt v Etiopii

Společnost Ircon navazuje na dosavadní zkušenosti získané dlouholetým působením v Etiopii realizací veřejné zakázky „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“, která je další etapou širšího projektu s názvem „Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR, Etiopie“. více

12.4.2017 Nový praktický průvodce ISO 14001

Podíleli jsme se na vytvoření publikace Environmentální management - Průvodce ISO 14001, který vydala Hospodářská komora České republiky. více

18.1.2017 Změny v environmentální legislativě

Změny environmentálních předpisů snad dosáhly koncem roku 2016 svého vrcholu a nyní je nutné komplexně řešit jejich splnění. Ať už jste nestihli nové povinnosti splnit nebo jste je plnili narychlo či bez širší úvahy o účelu a provázání je čas řešit:

- nový zákon o prevenci závažných havárií - seznam chemických látek zpracování analýzy a protokolu o nezařazení) - vyhodnocení povinností jako je zpracování písemných pravidel - provázání do BOZP (zakázané práce, rizikové práce, OOPP, školení pracovníků)

- změny chemické legislativy - průběžně aktualizované bezpečnostní listy - vyhodnocení určeného použití - opatření k minimalizaci rizik - vyřešení problémů aktuálnosti, překladu do češtiny a dostupnosti bezpečnostních listů - značení obalů - vztah k vlastnostem produkovaných nebezpečných odpadů

- změny předpisů v oblasti nakládání s odpady - nové identifikační listy nebezpečných odpadů pro konkrétní podmínky - nové přísnější značení nebezpečných odpadů - změny v nebezpečných vlastnostech a vazba na evropské předpisy - změny v evidenci a hlášení odpadů (IČP/IČZ)

Nabízíme seznámení a vysvětlení nejen výše uvedených změn předpisů,  z pohledu běžného podniku a poukázání na souvislosti mezi jednotlivými předpisy formou školení či workshopu ve vaší firmě případně zpracování analýzy závazných povinností např. ve formě registru závazných povinností. více

30.11.2016 Předání mlékárenských technologií družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina v rámci rozvojového projektu České republiky „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka"

30.11.2016 proběhlo předání první části mlékárenských technologií příjemci projektu, jimž je zemědělské družstvo Brka Brčko v Bosně a Hercegovině.  Technologie byly vyrobeny ve spolupráci se společností Rapid Inox doo, Gornji Milanovac, Srbsko.  Rapid Inox doo je tradiční výrobce chladírenských tanků na mléko a dalších technologií pro sběr, transport a uchování mléka. 
Další část dodávky bude vyrobena a dodána do konce dubna 2017. více

24.11.2016 Školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun a předání strategických výstupů rozvojového projektu České republiky „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul" Mongolsko

Na konci listopadu proběhlo závěrečné školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun v moderních metodách správy vodohospodářské společnosti.  Rovněž byly předány strategické výstupy projektu – „Plán prioritních investic společnosti UNSNAAK“, „Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného společnosti USNAAK“ a „Plán dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK“ a „Příručka moderních postupů při správě a řízení VaK“ a podepsány všechny předávací protokoly.
Ircon realizuje tento projekt ve sdružení se společností GEOTest a.s. více

27.10.2016 Projekt „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku – dodatečné služby" dospěl do závěrečné fáze

27.10.2016 byly formálně předány veškeré výstupy projektu příjemci – Ministerstvu životního prostředí Moldavska, čímž původní projekt realizovaný od října 2013 a rozšířený o dodatečné služby v dubnu 2016 dospěl do závěrečné fáze. V rámci projektu byly zpracovány tyto výstupy: více

1.10.2016 Revidovaná norma ISO 14004

V říjnu byla vydána revidovaná norma ISO 14004 pod označením ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci. Norma byla kompletně přepracována v návaznosti na proběhlou revizi normy ISO 14001, která zahrnovala změnu definic a podřízení jednotné terminologii a struktuře norem pro systémy managementu. Podíleli jsme se, v rámci našeho zapojení do činnosti Technické normalizační komise TNK 106, na připomínkování překladu této normy do češtiny. více

6.9.2016 Den Etiopie s HK

Zástupce naší firmy s naším etiopským partnerem se zúčastní Dne Etiopie Hospodářské komory ČR. Více informací na stránkách Hospodářské komory zde. více

26.8.2016 Česká rozvojová agentura oceňuje práci společnosti Ircon v Kosovu

  více

7.7.2016 Zahájení projektu „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka" družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina

Dne 7.7.2016 Ircon zahájil realizaci projektu Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka, čímž se vrací do Bosny a Hercegoviny. Předmětem realizace je dodávka jedné autocisterny 10 m3 a dále několika chladírenských tanků různých velikostí. Projekt je realizován v rámci rozvojové pomoci České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury. Termín dokončení je  stanoven na květen 2017. více

16.6.2016 Pracovní skupina projektu v Moldavské Gagauzii

  více

31.5.2016 V Kosovu se dokončuje instalace technologie nové čistírny odpadních vod

  více

9.5.2016 Projekt v oblasti nakládání s pevnými odpady Moldávie - Gagauzie

  více

8.4.2016 Seminář na nové normy ISO 9001 a ISO 14001 s publikací komentovaného znění

Přijďte v úterý 26.4.2016 na seminář o nových normách ISO 9001 a ISO 14001. Podíleli jsme se na připomínkování českého překladu ISO 14001 i na publikaci Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016, kterou můžete v rámci vložného získat. více

11.1.2016 Instalace kalibrační linky vodoměrů v Mongolsku Obrázek 1: Objekt laboratoře pro kalibraci vodoměrů v areálu vodohospodářské firmy USNAAK

  více

30.11.2015 Moldavské regiony Causeni a Cimislia – nová koncepce odpadového hospodářství Cimislia concurs ecologic

  více

9.11.2015 Projekt zásobování pitnou vodou v Boně úspěšně dokončen

  více

26.10.2015 Dokončení projektu EBRD Feasibility study Togtogul

  více

24.9.2015 Zahájení projektu řešící pevné odpady v jednom z Běloruských regionů

  více

2.6.2015 Podpora v oblasti nakládání s odpady v jižním Moldavsku

  více

28.4.2015 V Kosovu byl zahájen český projekt, jenž zlepší kvalitu pitné vody pro hlavní město Prištinu Odhalení informačního billboardu projektu

Na břehu jezera Badovac v Kosovu byla dne 28. dubna 2015 zahájena výstavba nové biologické čistírny odpadních vod. Položení základního kamene se uskutečnilo za přítomnosti českého velvyslance v Kosovu Iva Šilhavého, ministra životního prostředí Kosovské republiky Fehrida Aganiho, starosty hlavního města Prištiny Shependa Ahmetiho a dalších významných hostů. Projekt je realizován konsorciem českých firem Ircon a TopolWater, partnerskou kosovskou firmou je společnost Project Plus, dodavatel stavebních prací. více

24.4.2015 Toktogul Water sub-project - Feasibility Study

  více

22.4.2015 Revize normy ISO 14001 Systémy environmentálního mangementu

Revize normy ISO 14001 pro systémy environmentálního managementu se blíží do finálního stádia. Revize probíhá od roku 2013, kdy byl vydán první návrh a dokončení finálního návrhu (FDIS)  je plánováno na dubnový meeting pracovní skupiny v Londýně. více

20.4.2015 Zahájení projektu EBRD – Kyrgyzstán, studie proveditelnosti

  více

11.3.2015 Environmentální výkonnost a ekodesign

Ircon, s.r.o. se aktivně účastní práce Technické normalizační komise pro environmentální management. Nově jsme byli pověřeni sledováním oblasti environmentální výkonnosti (profil) a ekodesignu. Zabýváme se rovněž revizí normy ISO 14001, která by měla být v revidovaném znění publikována v roce 2015.


Environmentální výkonnost
zejména v působnosti ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation více

15.12.2014 Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun

Cílem projektu je zlepšení stavu zásobování obyvatelstva města Murun (provincie Chovsgul) pitnou vodou a nastavení standardů vodohospodářské společnosti USNAAK. Projekt navazuje na přípravnou fázi, ve které byl zjištěn celkový stav vodovodní sítě a identifkovány prioritní investice pro budoucí rozvoj a zlepšení současného stavu. více

12.11.2014 Ircon a SWECO Hydroprojekt zpracovávají v jižním Moldavsku strategii nakládání s odpady

Společnost Ircon v konsorciu se společností SWECO Hydroprojekt realizuje od října 2013 v Moldavsku projekt s názvem Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku. Hlavním cílem tohoto projektu, financovaného z prostředků ZRS ČR, je zlepšení stavu v oblasti nakládání s tuhými komunálními odpady, minimalizace ekonomických dopadů na obyvatelstvo vyplývající z provozu modernějšího systému zacházení s TKO (tuhými komunálními odpady) a minimalizace sociálních dopadů na sociálně citlivé skupiny obyvatelstva. Místem realizace projektu je jižní Moldavsko, konrkétně okresy Leova, Cimişlia, Besarabeasca, Căuşeni a Ştefan Vody. „Tento projekt představuje první, nezbytně nutný krok ke zlepšení nakládání s odpady v Moldavsku. Navazovat na něj musí do budoucna další komponenty, jako jsou sběr separovaného odpadu a následná recyklace,“ říká Mgr. Libor Novák, ředitel společnosti Ircon.

V rámci projektu bude zpracována rámcová koncepce nakládání s TKO v souladu se základními strategickými dokumenty. Koncepce se bude opírat o rozsáhlý terénní výzkum, s ohledem na absenci vstupních dat. Podstatnou částí terénního šetření bylo provedení hmotnostní a složková analýza TKO, s ohledem na konkrétní místo vzniku, roční dobu a další faktory, která se uskutečnila v roce 2014.

Ve spolupráci se zástupci cílových měst a obcí budou vybrány lokality pro umístění skládek a překládacích stanic v rámci jednotlivých subregionů. Výběr správných lokalit je klíčový pro úspěšnost celého projektu.  Na základě předchozích činností bude zpracována projektová dokumentace ve stádiu pro stavební řízení.

Nedílnou součást projektu tvoří také osvětová informační kampaň v rámci které bylo zorganizováno veřejné setkání na počátku projektu pro obyvatele dotčených oblastí a vytvořeny letáky s informacemi o plánovaných / docílených výstupech projektu. Pro každou cílovou skupinu budou zpracovány informační materiály např. pracovní listy pro žáky a studenty místních škol budou pracovní listy či informační letáky o probíhajícím projektu pro místní podnikatele, firmy, instituce apod., dále plakáty a informační panely.

Moldavská republika je dle mezinárodních statistik charakterizována jako zemědělská země s odpovídajícím typem osídlení, bez většího množství středních a velkých průmyslových podniků. Oblast odpadového hospodářství se nachází v základním stupni vývoje, v zásadě navazuje na tradici tohoto oboru z dob SSSR, kdy byl komunální odpad (KO) pouze odvezen, aby fyzicky nepřekážel. Jeho negativní působení na životní prostředí, zdraví obyvatelstva, případně další ekonomické využití se neřešilo.
V současnosti převládá situace, kdy je svoz KO ve velkých městech organizován podniky komunálních služeb, ze kterého jsou následně tříděny plasty. Ve venkovských oblastech dochází k volnému ukládání odpadu na neoficiální skládky. více

24.4.2014 Poslanci Parlamentu ČR navštívili největší vodní projekt financovaný Českou republikou v Etiopii Výdejní místo zásobující oblast trhu Daye

  více

23.4.2014 Otevření čistírny odpadních vod ve městě Vulcăneşti

Ve středu 23. dubna 2014 byla oficiálně předána a otevřena zrekonstruovaná čistírna odpadních vod a čerpací stanice odpadních vod ve městě Vulcăneşti. Projekt rekonstrukce si vyžádal přibližně 728.000 EUR poskytnutých Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury. více

Ircon > Novinky