Chemie - změny bezpečnostních listů, diisokyanáty

1.3.2023

Chemie - změny bezpečnostních listů, diisokyanáty

Změny právních předpisů v oblasti chemických látek a bezpečnosti práce přinášejí větší ochranu lidského zdraví i životního prostředí, ale často za cenu nových povinností pro firmy, které chemické látky používají nebo prodávají.


Změnou týkající se prakticky každé firmy používající nebezpečné chemické látky je novela nařízení REACH (EU) 2020/878. Tato novela pozmění některé pododdíly bezpečnostních listů, což může vypadat jako formálně malá změna, která ale povede k aktualizaci všech bezpečnostních listů a k velké věcné změně, kdy se ještě důležitějším tématem stávají tzv. endokrinní disruptory, což mohou být i jen málo koncentrované složky chemických směsí, které mohou velmi negativně ovlivnit náš hormonální systém.


Koncem srpna 2023 nabyde účinnosti povinnost absolvovat odbornou přípravu (školení) o bezpečném používání diisokyanátů. (Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006, pokud jde o diisokyanáty). Toto školení je povinnost obnovovat nejméně každých pět let pro všchny pracovníky i osoby samostatně výdělečně činné, kteří manipulují s diisokyanáty nebo směsmi obsahující diisokyanáty. V průmyslu se používají nejčastěji k výrobě pórovitých i nepórovitých polyuretanových polymerů (PUR), nátěrů, lepidel a těsnicích hmot.

Ircon 2020 > Novinky > Chemie - změny bezpečnostních listů, diisokyanáty