Nabídka zavedení systému managementu

Soubor:
letak_zavedeni.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
279kB

Nabízíme zavedení systému řízení a přípravu na certifikaci podle norem:

  • ČSN EN ISO 9 001 systém managementu kvality (QMS)
  • ČSN EN ISO 14 001 systém environmentálního managementu (EMS)
  • resp. registraci v Programu EMAS dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009
  • ČSN ISO 45001 systém managementu bezpečnosti práce (OHSMS) - dříve ČSN OHSAS 18001

Řada požadavků norem může být zajišťována externě (outsourcing, externí procesy), jako např. trénink a školení, manažer systému, interní auditor. Systém řízení podniku, jehož jsou QMS, EMS a OHSMS významnou součástí, je ale především nástrojem pro vedoucí pracovníky, který jim má usnadnit řízení i kontrolu. Je-li systém řízení zaveden externí poradenskou firmou bez většího zapojení vlastních pracovníků, hrozí že nebude součástí řízení, že se stane jen dalším balíkem zastaralých postupů, jak by teoreticky řízení podniku mohlo fungovat. Vlastní chod podniku však v takovém případě zůstane nadále nepopsán, bez konkrétních odpovědností, závislý na odvaze a pečlivosti jednotlivců, kteří ve skutečnosti nejsou koordinováni a řízeni shora. Takový stav existuje v řadě českých firem, které zcela postrádají flexibilitu a ani s výhodou nižších nákladů na vstupy (levnější práce, suroviny) nejsou schopny konkurovat flexibilním a nakonec někdy i levnějším nabídkám evropských firem.

Tým pracovníků Ircon v této oblasti již více než 15 let nabízí poradenství podnikům, s cílem maximalizovat zapojení pracovníků podniku, tam kde je to efektivní, aby byl po ukončení prací podnik sám schopen pokračovat ve využívání metod používaných našimi konzultanty.

Při poskytování poradenství se zaměřujeme na pochopení stávajícího systému řízení a jeho doplnění o chybějící prvky, nikoliv napasování hotového univerzálního modelu řízení či dokumentace na vaši firmu. Zaměřujeme se na provoz a celou organizační strukturu, nejen na dokumentaci a management.

V případě vašeho zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte: ircon @ ircon.cz.

ISO 9001

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů. více

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu dosáhly od publikování první ISO normy v roce 1996 značného rozšíření ve světě (přes 340 tisíc certifikací) i v České republice (přes 3800 certifikací) a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, samostatně nebo v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu (především systémem managementu kvality a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). více

Nařízení (ES) č. 1221/2009 EMAS

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (systém EMAS) umožňující dobrovolnou účast organizací, se rozhodla zřídit Evropská unie pro hodnocení a zlepšení celkového vlivu činností organizací na životní prostředí a poskytnutí odpovídajících informací veřejnosti a jiným zúčastněným osobám. více

ČSN ISO 45001 (ČSN OHSAS 18001)

Norma ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití specifikuje požadavky na systém managementu BOZP. Hlavním cílem této normy je vytvoření rámce pro řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP, aby byla zajištěna bezpečná a zdravá pracoviště, aby se předcházelo pracovním úrazům i poškození zdraví a v konečném důsledku, aby se neustále zlepšovala výkonnost v oblasti BOZP. více

Ircon 2020 > Služby > Nabídka zavedení systému managementu