ISO 9001

ISO 9001

V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.

Norma ISO 9001 podoruje používání procesního přístupu při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků.

Aby organizace fungovla efektivně, musí stanovit a řídit mnoho vzájemně  propojených činností - procesů. Procesní přístup v systému managementu kvality zdůrazňuje důležitost:

  • pochopení požadavků a jejich plnění
  • potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty
  • dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů a
  • neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření