Ircon a SWECO Hydroprojekt zpracovávají v jižním Moldavsku strategii nakládání s odpady

12.11.2014

Společnost Ircon v konsorciu se společností SWECO Hydroprojekt realizuje od října 2013 v Moldavsku projekt s názvem Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku. Hlavním cílem tohoto projektu, financovaného z prostředků ZRS ČR, je zlepšení stavu v oblasti nakládání s tuhými komunálními odpady, minimalizace ekonomických dopadů na obyvatelstvo vyplývající z provozu modernějšího systému zacházení s TKO (tuhými komunálními odpady) a minimalizace sociálních dopadů na sociálně citlivé skupiny obyvatelstva. Místem realizace projektu je jižní Moldavsko, konrkétně okresy Leova, Cimişlia, Besarabeasca, Căuşeni a Ştefan Vody. „Tento projekt představuje první, nezbytně nutný krok ke zlepšení nakládání s odpady v Moldavsku. Navazovat na něj musí do budoucna další komponenty, jako jsou sběr separovaného odpadu a následná recyklace,“ říká Mgr. Libor Novák, ředitel společnosti Ircon.

V rámci projektu bude zpracována rámcová koncepce nakládání s TKO v souladu se základními strategickými dokumenty. Koncepce se bude opírat o rozsáhlý terénní výzkum, s ohledem na absenci vstupních dat. Podstatnou částí terénního šetření bylo provedení hmotnostní a složková analýza TKO, s ohledem na konkrétní místo vzniku, roční dobu a další faktory, která se uskutečnila v roce 2014.

Ve spolupráci se zástupci cílových měst a obcí budou vybrány lokality pro umístění skládek a překládacích stanic v rámci jednotlivých subregionů. Výběr správných lokalit je klíčový pro úspěšnost celého projektu.  Na základě předchozích činností bude zpracována projektová dokumentace ve stádiu pro stavební řízení.

Nedílnou součást projektu tvoří také osvětová informační kampaň v rámci které bylo zorganizováno veřejné setkání na počátku projektu pro obyvatele dotčených oblastí a vytvořeny letáky s informacemi o plánovaných / docílených výstupech projektu. Pro každou cílovou skupinu budou zpracovány informační materiály např. pracovní listy pro žáky a studenty místních škol budou pracovní listy či informační letáky o probíhajícím projektu pro místní podnikatele, firmy, instituce apod., dále plakáty a informační panely.

Moldavská republika je dle mezinárodních statistik charakterizována jako zemědělská země s odpovídajícím typem osídlení, bez většího množství středních a velkých průmyslových podniků. Oblast odpadového hospodářství se nachází v základním stupni vývoje, v zásadě navazuje na tradici tohoto oboru z dob SSSR, kdy byl komunální odpad (KO) pouze odvezen, aby fyzicky nepřekážel. Jeho negativní působení na životní prostředí, zdraví obyvatelstva, případně další ekonomické využití se neřešilo.
V současnosti převládá situace, kdy je svoz KO ve velkých městech organizován podniky komunálních služeb, ze kterého jsou následně tříděny plasty. Ve venkovských oblastech dochází k volnému ukládání odpadu na neoficiální skládky.

Ircon 2020 > Novinky > Ircon a SWECO Hydroprojekt zpracovávají v jižním Moldavsku strategii nakládání s odpady