Technická studie odpady, Puhoviči

 1200px-flag_of_belarus.svg.png

Bělorusko

Název projektu: Puhovichy solid waste management project
supplementary technical study
Financováno: Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s.
Partner projektu: Ministry of Housing and Communal Services
Období realizace: 09/2015 – 08/2017

Vypracování doplňující technické studie s názvem Puhovichy Solid Waste Management Project si kladlo za cíl poskytnout dostatek informací pro rozhodnutí o poskytnutí kombinované finanční půjčky s grantem v celkové výši 8–10 milionů EUR na financování regionální skládky a zlepšení nakládání s pevnými odpady v běloruských okresech Puhoviči a Červeň.

Studii financovala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), která zajistí, v případě odsouhlasení, i následné financování půjčky a grantu. V okresech Puhoviči a Červeň žije přibližně 100 000 obyvatel a nachází se zde čtyři nezabezpečené skládky komunálního odpadu, jehož ukládání má negativní vliv na životní prostředí. Tyto skládky jsou spravovány městskými podniky.

Zadáním studie bylo provést rozsáhlou multikriteriální analýzu pro výběr místa jedné regionální budoucí skládky ze dvou již uvažovaných lokalit Rovčak a Družnyj, včetně posouzení technických, finančních, sociálních a ekologických aspektů a dalších kritérií EBRD. Byl proveden hydrogeologický a geodetický průzkum a po schválení vybrané lokality Družnyj byla zpracována projektová dokumentace. Následně došlo k rozšíření původně doplňující technické studie na plnou studii proveditelnosti.

Bylo navrženo zřízení nové státní firmy, která by přímo podléhala Ministerstvu správy budov a komunálních služeb. Pro tuto firmu byl zpracován plán prioritních investic v hodnotě zamýšlené půjčky a také plán dlouhodobých investic. Rovněž byla zpracována finanční analýza a finanční model, které zahrnovaly mimo jiné výši tarifu potřebného jak na provoz nového konceptu managementu nakládání s odpady včetně provozu nové skládky, tak i na splácení půjčky.

Dále byl zpracován odhad nákladů nezbytných pro bezpečné uzavření všech čtyř stávajících a nevyhovujících skládek. Mezi další dokumenty, které byly zpracovány, patří Environmental and Social Assessment (ESA) a výpočty redukce skleníkových plynů při provozu nové skládky a uzavření starých skládek.

Výsledky studie prokázaly proveditelnost projektu, tedy akceptovatelnost půjčky určené na realizaci prioritních investic a prokázala schopnost tuto půjčku splatit v rámci poplatku za utilizaci komunálního odpadu. Na studii proveditelnosti tedy naváže další fáze – implementace projektu.

Ircon 2020 > Reference > Odpadové hospodářství > Technická studie odpady, Puhoviči