Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku

 

Na podzim 2013 byl v Moldavsku zahájen další projekt společnosti Ircon s.r.o., tentokrát realizovaný v konsorciu se společnosti SWECO Hydroprojekt a.s.  Projekt je podpořen z prostředků oficiální rozvojové asistence České republiky, jeho název je „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku”.

Cílem projektu je zjištění vhodných míst pro dvě regionální skládky a překládkové stanice tuhých komunálních odpadů (TKO) v regionu jižního Moldavska, konkrétně v oblastech měst Leova, Cimislia (sub-region 1) a Besarabeasca, Causeni, Stefan Vody (sub-region 2). 

Tento projekt je realizován v koordinaci s Německou rozvojovou agenturou GiZ, resp. projektem společnosti GOPA „Modernisation of local public services”.

Výše popsaných cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace řady dílčích výstupů a aktivit projektu.

Na základě obsáhlého sběru dat byla jako jedna z prvních aktivit sestavena koncepce zacházení s TKO v předmětném regionu (cca. 300.000 obyvatel). 

Byla sestavena metodika výběru míst pro regionální skládky.  Na základě této metodiky, a v koordinaci s místními partnery projektu, bylo identifikováno celkem 6 míst, vhodných pro stavbu regionálních skládek v obou sub-regionech.  Během realizace těchto aktivit bylo také zjišťováno složení a objem TKO, a to na základě hmotnostních a morfologických analýz z vybraných typů sídel, a během letní a zimní sezony. Jedním z podstatných kritérií pro konečný výběr lokality pro budoucí regionální skládky TKO byl hydrogeologický výzkum navržených lokality, který musel být realizován v rámci navrženého metodického zhodnocení dostupných variant.

Na základě studia počtu obyvatel a zjištěného složení a objemu produkovaného TKO byly zhotoveny rozsáhlé materiály, udávající složení a objem jednotlivých frakcí TKO v jednotlivých obdobích v souladu s navrženými hodnotami tříděného sběru TKO dle Národní strategie zacházení s TKO.  Na základě těchto hodnot pak byly zhotoveny podklady pro počet nezbytných nádob, svozových mechanismů a pracovníků pro jednotlivé druhy prací v rámci zajišťování této činnosti.

Byly zpracovány podklady pro jednotlivé fáze rozšiřování oblastí svozu za hranice větších měst dle Národní strategie zacházení s TKO tak, aby do roku 2030 byl zajištěn separovaný sběr základních složek TKO ve všech obcích předmětného regionu. 

Na základě konečného výběru lokalit pro umístění regionálních skládek TKO byl zpracován předběžný projekt regionálních skládek, a předběžný projekt překládkových stanic TKO.  Pro vybraná místa bylo třeba zajistit geodetické zaměření. 

Na základě schválení navržených míst pro regionální skládky TKO prostřednictvím místních samospráv bylo zahájeno posuzování dopadů na životní prostředí EIA. 

Po jeho ukončení bude dokončena projektová fáze pro obě regionální skládky TKO a překládkové stranice TKO. 

Projekt je realizován v úzké spolupráci s místním partnerem projektu, I.M. Boncom Srl., a místními institucionálními partnery projektu (Ministerstvo životního prostředí Moldavska a Ministerstvo regionální rozvoje a výstavby Moldavska, Regionální rozvojová agentura Jih).

Projektový tým ve spolupráci s místními partnery projektu zajišťuje všechna nezbytná povolení pro provádění specifikovaných prací, tak jako povolení pro vlastní proces povolování skládky. V Moldavsku se konají pravidelné koordinační schůzky mezi všemi zainteresovanými skupinami v realizaci projektu, tak jako pravidelné schůzky pracovní skupiny projektu, kde probíhá prezentace výsledků dosažených prací a jejich kritické zhodnocení příjemcem projektu (Ministerstvo životního prostředí Moldavska).

Projekt je financován prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci programu oficiální rozvojové asistence Moldavsku.

 

Dne 2.6. 2015 se v Chisinau konala koordinační schůzka k projektu „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku”. Schůzka byla svolána partnerem projektu, Ministerstvem místního rozvoje a stavebnictví Moldavska, a účastnili se jí všechny zainteresované strany projektu, tedy Ministerstvo životního prostředí Moldavska, Regionální rozvojová agentura Jih Moldavska, zástupci rozvojové agentury Německa GiZ a implementační společnosti GOPA, a za českou stranu zástupci konsorcia „Solid Waste Management Southern Moldova“ ze společnosti Ircon s.r.o.  Schůzku řídil náměstek Ministerstva regionálního rozvoje a stavebnictví Moldavska. 

Schůzka měla za cíl výměnu informací o stavu realizace prací na všech komponentech projektu, včetně rámcové informace o časových možnostech dokončení jednotlivých realizačních etap projektu.

Německá strana byla zastoupena experty implementační společnosti GOPA, panem Davidem Toftem, a místními experty. GiZ informovala, že stav plnění všech výstupů projektu odhaduje na cca. 80%, s tím, že dokončení projektu lze očekávat nejpozději do poloviny roku 2015.  Stav plnění výstupů projektu je v současnosti ve fázi, kdy je zpracováváno oznámení záměru, a tento bude předložen Ministerstvu životního prostředí ke schválení.

Česká strana informovala, že již obdržela od Ministerstva životního prostředí Moldavska souhlasné stanovisko k oznámení záměru, a zahájila tak proces zpracování dokumentace EIA pro obě vybrané skládky. Stupeň realizace projektu lze odhadnou podobně jako u německých kolegů, tedy na cca. 80%.

Ministerstvo životního prostředí Moldavska informovalo, že obdrželo od vlády Gagauzské autonomní oblasti žádost o přičlenění Gagauzie k projektu. Záměrem žádosti je začlenění AO Gagauzie do budoucího integrovaného systému zacházení s odpady v Moldavsku. Podle záměrů Ministerstva životního prostředí Moldavska bude Gagauzie pro účely tohoto projektu rozdělena na dvě části přibližně podle osy Cahul – Vulcănești – Ciadir Lunga, oblast na jih od této osy by měla být řešena prostřednictvím projektu implementovaného GiZ / GOPA a část na sever od této linie (včetně hlavního města AO Gagauzie Comrat) by byla přičleněna k subregionu 1 řešenému českou stranou projektu ČRA / Ircon a SWECO.  Dokument byl již rozeslán všem relevantním aktérům. 

Ircon > Rozvojové projekty > Země > Moldavsko > Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku