Návrh systému odpadového hospodářství

 moldav.png

Moldavsko

Název projektu: Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání
s pevnými odpady v jižním Moldavsku  
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s.
Partner projektu: Ministerstvo ekologie Republiky Moldavsko
Období realizace: 11/2013 – 08/2017

Projekt Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku byl zahájen v roce 2013 a trval celkem 4 roky, včetně rozšíření projektu o další část. Hlavním cílem projektu bylo zajistit ve vybraných okresech jižního Moldavska podmínky pro vybudování moderního systému odděleného sběru komunálního odpadu, včetně budoucí výstavby nezbytné infrastruktury. V první etapě byla provedena analýza odpadu v různých velikostních typech sídel během odlišných ročních období, kdy se složení odpadu celkem zásadně mění.

Na základě získaných dat a následně vypracované a schválené metodiky, byl predikován vývoj objemu jednotlivých složek komunálního odpadu pro období následujících třiceti let. Na základě analýzy predikovaného počtu obyvatel a objemu odpadů v jednotlivých lokalitách, dopravních vzdálenostech a stavu místních komunikací, sociálních, ekologických a finančních kritérií, byla identifikována místa nejvhodnějšího umístění regionálních skládek komunálního opadu.

Byly navrženy vhodné svozové trasy s využitím překládacích stanic Dále byla navržena místa pro ukládání tříděného odpadu. Záměry pro umístění těchto regionálních skládek byly projednány s místními obyvateli a byla zhotovena dokumentace dopadů na životní prostředí EIA. Rovněž byly vyčísleny náklady na pořízení svozové a další techniky, včetně počtu pracovníků, nezbytných pro zabezpečení chodu celého systému.

Na základě schválené dokumentace EIA a všech dostupných podkladů, včetně hydrogeologického průzkumu, byla zhotovena projektová dokumentace pro stavbu dvou regionálních skládek a tří překládacích stanic komunálního odpadu. Regionální skládky byly projektovány pro lokality Causeni a Cimislia. Součástí projektu byla také rozsáhlá environmentální osvětová kampaň zaměřená na žáky základních škol.

Projektové podklady, včetně veškeré technické dokumentace, budou sloužit Evropské investiční bance (EIB), jež plánuje financovat vybudování těchto skládek v navazující etapě projektu. Projekt byl řešen jako komplementární k projektu Německé rozvojové agentury (GIZ), která zpracovávala obdobné projekty v obdobném detailu pro zbytek Moldavska.

Partnerem projektu bylo moldavské Ministerstvo ekologie, které se spolu s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem stavebnictví a regionálního rozvoje účastnilo jednání pracovních skupin projektu a odsouhlasovalo všechny dílčí výstupy projektu.

Ircon 2020 > Reference > Odpadové hospodářství > Návrh systému odpadového hospodářství