Studie proveditelnosti - zásobování pitnou vodou města Toktogul

 flag_of_kyrgyzstan.png

Kyrgyzstán

Název projektu: Toktogul water sub-project, Feasibility study, Kyrgyzstán
Financováno: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Sweco Hydroprojekt a.s., K.S Solutions, Ltd.
Partner projektu: MPOE Suukanal
Období realizace: 04/2015 – 11/2015

Projekt vypracování studie proveditelnosti s názvem Toktogul water sub‑project financovaný Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) si kladl za cíl poskytnout dostatek informací pro rozhodnutí o poskytnutí kombinované půjčky s grantem v celkové výši 4‑5 mil. EUR. Tato půjčka, poskytnutá EBRD, byla zvažována pro partnera projektu – městskou vodárenskou společnost Suukanal na rekonstrukci infrastruktury pro zásobování pitnu vodou. Studie byla vypracována v rámci programu Kyrgyz Republic Water and Wastewater Rehabilitation Framework Extension.

Toktogul je město ležící v provincii Jalal‑Abad na severním břehu stejnojmenného jezera a žije zde takřka 19 tisíc obyvatel. Ve městě byla vybudována počátkem 70. let 20. století vodovodní síť o celkové délce 52,6 km. Zdrojem pitné vody je řeka Bala‑Chichkan.

Voda z řeky je upravována propouštěním přes několik sedimentačních nádrží a následně distribuována gravitačně do sítě 11 km dlouhým litinovým potrubím. Ruční chlorace vody má zajistit eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění, avšak lidský faktor pochopitelně snižuje efektivitu tohoto řešení.

Vodovodní síť nebyla z důvodu chybějících finančních prostředků po mnoho let dostatečně udržována a vykazuje mnoho problémů, souvisejících zejména s častými úniky vody a výpadky v zásobování obyvatel.

Ty bývají nejčastější v letních měsících a jsou, kromě zastaralého potrubí, zapříčiněny rovněž velkým množstvím veřejných výdejních míst, tedy pouličních pump a napojených trubek a hadic vyvedených nad zem bez řádného uzávěru, ze kterých kontinuálně vytéká voda. Kvůli tomu je celý systém zatížen násobně více, než je nezbytné a dochází k velkému plýtvání i častému kolísání kvality vody.

V rámci studie proveditelnosti byla shromážděna data nezbytná pro posouzení situace z hlediska eventuální modernizace a renovace vodovodní sítě. Byl zpracován hydraulický model, který pomohl pro první fázi oprav identifikovat kritická místa ve vodovodní síti.

Po vyhodnocení hydraulického modelu byl na jeho základě zpracován plán prioritních investic v hodnotě zamýšlené půjčky a plán dlouhodobých investic. Tyto plány by měly umožnit zlepšení spolehlivosti zásobování i kvality vody a hospodárný provoz s minimalizací plýtvání vodou.

Rovněž byla zpracována finanční analýza a finanční model, které zahrnovaly mimo jiné výši tarifu potřebného jak na údržbu sítě, tak i na splácení půjčky. Nedílnou součástí studie proveditelnosti bylo zpracování dopadů na životní prostředí a posouzen byl rovněž sociální aspekt plánované modernizace vodovodní sítě.

Výsledky studie prokázaly proveditelnost, tedy možnost vzít si půjčku na realizaci prioritních oprav a rovněž schopnost tuto půjčku splatit v rámci výběru vodného. Na studii proveditelnosti tedy naváže další, realizační fáze projektu.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Studie proveditelnosti - zásobování pitnou vodou města Toktogul