Snížení zatížení povrchových a podzemních vod Srí Lanky

vlajka_sl.jpg

Srí Lanka

Název projektu: Snížení zatížení povrchových a podzemních vod Srí Lanky
prostřednictvím přenosu českých technologií
Financováno: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater, s.r.o., MEGA a.s., StS Slovácko
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí Srí Lanky
Období realizace: 2004 - 2006

Projekt byl zaměřen na technickou asistenci v oblasti čištění odpadních vod a to především v sektoru služeb a potravinářském průmyslu.  Jako další prioritní oblasti byly stanoveny malé a střední podniky, kde v současnosti  existuje velký potenciál pro aplikaci českých výrobků v oblasti managementu vody.  S důrazem kladeným na snížení nákladů na dopravu a výrobu samotnou bylo cílem projektu zavedení společné výroby vybraných environmentálních technologií v zemi příjemce. Na konci prvního roku realizace projektu byla Srí Lanka postižena vlnou tsunami, což do značné míry ovlivnilo aktivity celého projektového týmu a partnerských organizací. Projektovým partner byla  společnost s nejdelší historií působení na ostrově, s jejichž pomocí jsme instalovali technologii pro čištění odpadních vod v centrální oblasti ostrova, a dále technologii na recyklaci odpadních vod z mytí automobilů. Tento typ odpadních vod negativně ovlivňuje pobřežní vody Srí Lanky vzhledem k vysokému počtu motorových vozidel na ostrově.  Rovněž nečištěné municipální odpadní vody představují velké zdravotní riziko pro obyvatele. V rámci projektu jsme realizovali několik seminářů, aktivně spolupracovali s  Central Environmental Authority na úpravě stávajících výpustních limitů pro vypouštění OV na ostrově a s Ministerstvem zdravotnictví na přípravě nové vyhlášky upravující vypouštění odpadních vod ze zdravotnických zařízení. 

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Řízení a organizace projektu.
  • Environmentální poradenství, propagace technologií šetrných k životnímu prostředí.
  • Podpora státních orgánů zodpovědných za politiku v oblasti vodního hospodářství a samospráv měst a obcí v oblasti přijetí moderní environmentální legislativy.
  • Příprava detailních studií proveditelnosti.
  • Demonstrace moderního přístupu v ochraně životního prostředí za pomoci přenosu českého know-how do cílového teritoria.
  • Výuka a školení místní obyvatel v montáži a uvedení do provozu technologií pro čištění odpadní vody.
  • Výuka a trénink v obsluze a údržbě ČOV zaměstnanců partnerské organizace v regionu
  • Podpora místních soukromých firem ve výrobě environmentálních technologií.
Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Snížení zatížení povrchových a podzemních vod Srí Lanky