Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Republika Moldávie720 000 €   85 %

 
Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Republiky MoldávieZRS ČR, Česká rozvojová agentura2010-12TopolWater s.r.o.

 

Projekt „Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti“ měl za cíl snížení negativního dopadu nečištěných odpadních vod na životní prostředí a zdraví obyvatelstva v regionu Vulcanesti, jež je částí Gagauzie, autonomní oblasti na jihu Moldavska.  Gagauzie vykazuje dlouhodobě statisticky nižší ukazatele rozvoje než zbytek Moldavska a je v tzv. rozvojovém stínu, nepůsobí zde dlouhodobě žádný významný zahraniční donor.  Vulcanesti je vzhledem ke své poloze daleko od regionálních center dále izolováno z pohledu výše investic a rozvoje infrastruktury, do roku 2010 zde nepůsobil žádný zahraniční donor.

Systém nakládání s odpadními vodami ve Vulcăneşti byl vybudován v polovině 80-tých let  20.století a před zahájením projektu byl v katastrofálním technickém stavu.  V rámci kanalizace docházelo k častým únikům a haváriím, technologie ČOV byla zcela nefunkční a zařízení čerpacích stanic bylo daleko za hranicí životnosti.  Tento stav vedl k vypouštění odpadních vod do recipientu (řeka Cahul) bez jakéhokoliv čištění.  Tato nečištěná odpadní voda způsobuje kontaminaci dalších vodních zdrojů v oblasti (dle místního průzkumu se vyskytovala ještě na konci devadesátých let 20. století v oblasti cholera).   Dle statistických indikátorů je naděje na dožití v této oblasti statisticky nižší ve srovnání s dalšími oblastmi Moldavska.  

Do ledna 2011 byla zpracována studie proveditelnosti k projektu rekonstrukce ČOV a čerpacích stanic, a závěry této studie byly prezentovány na veřejném slyšení občanů města a zástupců organizací příjemce (municipalita Vulcanesti a podnik Vodovodů a Kanalizací Vulcanesti). 

Na základě přijaté studie proveditelnosti se byla v roce 2011 zahájena projekční fáze, ve které byly vyhotoveny projektové podklady pro rekonstrukci ČOV a ČS (čerpací stanice odpadních vod).  ČS byly zrekonstruovány již během roku 2011 a následně pak byla rekostruována ČOV.  Příspěvek municipality Vulcăneşti k realizaci projektu spočíval ve stavebních pracech při rekonstrukci ČOV a ČS.

Další výstupy projektu směřovaly ke komplexní podpoře místního podniku Vodovodů a kanalizací.  Tento podnik trpí dlouhodobým nedostatkem finančních prostředků, jež ve svém důsledku vedou k nedostatku kapacit pro údržbu a rozvoje systému, středně a dlouhodobého plánování a rozvoje kapacit.  Sazby vodného a stočného nepokrývají náklady na výrobu, výběr vodného a stočného je nedostatečný, podpora systémových změn ze strany municipality je v důsledku provázanosti radnice a podniku VaK nedostatečná.

Dalším výstupem projektu byla dlouhodobá osvětová práce s místními zainteresovanými skupinami / spotřebiteli, jako jsou podniky zemědělské prvovýroby, čerpacími stranicemi pohonných hmot, a školami.

Ircon > Reference > Moldavsko > Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti