Zpracování koncepce odpadového hospodářství Leova

Název projektu: Zpracování koncepce odpadového hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v regionu Leova 

Záměrem projektu je provedení koncepčních aktivit, které přispějí k eliminaci následků rostoucí produkce odpadů na zdraví občanů a životní prostředí s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v regionu Leova. Aktivity budou soustředěny na podporu vytvoření efektivního a ekonomicky reálného systému nakládání s odpady v regionu Leova. Koncepční model bude vytvořen s ohledem na jeho možné aplikace pro plánovací činnost v odpadovém hospodářství dalších oblastí Moldavské republiky. V první fázi projektu bude provedena komplexní analýza současného stavu nakládání s odpady podpořená místním šetřením a průzkumnými pracemi.

Z analytické části pak bude vycházet koncepční činnost, jejímž prvotním krokem bude vypracování metodiky pro vytváření koncepcí nakládání s odpady na úrovni regionu s možností aplikace do dalších regionů v Moldavsku.

V další fázi bude vypracována koncepce odpadového hospodářství, od které se bude odvíjet navržení způsobu sanace a rekultivace pro současné skládky odpadu a realizace navazujícího demonstračního projektu sanace a rekultivace vybrané skládky, včetně realizace doplňujících demonstračních projektů. Vypracovaná koncepce doplněná o program odpadového hospodářství regionu Leova bude důležitým předpokladem pro definování konkrétních projektů, které by v řešeném regionu měly hrát klíčovou roli při realizaci snah vedoucích ke zlepšení situace v odpadovém hospodářství a kvality vod.

Velmi významnou a zásadní součástí projektu budou osvětové a školící činnosti zaměřené nejen na regionální, ale rovněž na národní úroveň. Osvěta a školící činnost bude probíhat paralelně s realizací koncepční části projektu.

 

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Moldavsko > Zpracování koncepce odpadového hospodářství Leova