Mgr. Miroslav Krčma

poradce

_mg_0120.jpgje poradcem v oblasti systémů řízení, environmentálních právních předpisů a podnikové ekologie. Je lektorem řady kurzů např. u společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. nebo též u certifikačních orgánů. Je spoluautorem a autorem několika příruček, aktivně se podílí na překladech technických norem do češtiny.

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor ochrana životního prostředí. Svou odbornost udržuje a zlepšuje na odborných školeních a kurzech, je mj. držitelem mezinárodního certifikátu EOQ manažer EMS, absolventem kursu manažerů jakosti, osobou pověřenou MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, odborně způsobilou osobobou pro BOZP, členem Technické normalizační komise ÚNMZ pro environmentální management, členem odborných rad a komisí.

Od roku 1998 se věnuje poradenské a přednáškové činnosti se zaměřením na systémy řízení (systémy environmentálního managementu, EMAS, systémy managementu kvality, systémy bezpečnosti práce, řízení dokumentace), nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami (REACH), integrovaná prevence a omezování znečišťování, BOZP,  energetické úspory a efektivita využívání energie, hodnocení životního cyklu (LCA) a ekodesign, společenská odpovědnost aj. Jeho specializací je také správa informačních technologií a využití informačních systémů.

Ircon 2020 > O nás > Kdo je kdo > Mgr. Miroslav Krčma