Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Cimişlia

moldav.png

Moldavsko

Název projektu: Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia, Moldavsko
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater, s.r.o.
Partner projektu: Městský úřad Cimişlia
Období realizace: 10/2011 – 06/2015

Cílem projektu Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Cimişlia bylo zlepšení funkce městské infrastruktury v oblasti zacházení s odpadními vodami. Projekt byl realizován ve městě Cimişlia, které leží ve středním Moldavsku, a ve kterém žije přibližně 12 tisíc obyvatel. Součástí projektu bylo také zvýšení expertních kapacit pro provozování nově vybudované infrastruktury.

Před zahájením projektu se ve městě odpadní vody nečistily vůbec, městská čistírna odpadních vod byla technologicky zastaralá a již delší dobu mimo provoz. To samé platilo pro centrální a místní čerpací stanice odpadních vod, ze kterých byly stoky přečerpávány a vypouštěny za městem do říčky Kogylnic. Negativní dopady na životní prostředí, zejména kvalitu povrchových a podzemních vod, byly zjevné.

První fází projektu bylo vypracování podrobné realizační dokumentace na rekonstrukci místní čistírny odpadních vod jako nejkritičtějšího prvku v rámci městské infrastruktury v oblasti zacházení s odpadními vodami. Po vyhodnocení dopadů dalších částí infrastruktury bylo rozhodnuto, že dalším kritickým prvkem je centrální čerpací stanice odpadních vod, která také potřebovala nutnou technologickou obměnu.

Po schválení projektu byla zahájena rekonstrukce obou technologických celků. Stavební část rekonstrukce zajišťovala místní radnice jako vlastník infrastruktury. Radnice rovněž zajistila nutnou obnovu výtlačného potrubí spojujícího centrální čerpací stanici odpadních vod s ČOV. Objekt ČOV byl stavebně zrekonstruován dle projektu zpracovaného českými projektanty a poté bylo přistoupeno k výměně zastaralé a nefunkční technologické části. Nově instalovaná ČOV s kapacitou 1 200 m3/den plně pokrývá potřeby populace města Cimişlia.

Souběžně s rekonstrukcí ČOV a čerpacích stanic odpadních vod probíhaly také intenzivní konzultace se společností Vodovody a kanalizace – provozovatelem nově renovovaného systému, s cílem připravit revitalizační plán společnosti a plán dalších prioritních investic.

Rovněž bylo nutné připravit harmonizaci tarifů vodného a stočného tak, aby byl zajištěn dlouhodobě udržitelný provoz instalovaných zařízení a rovněž, aby byly generovány prostředky nutné na investice do technologického zařízení provozní společnosti. Kromě výše uvedeného byla ve městě Cimişlia provedena také intenzivní osvětová kampaň cílená na žáky tamních škol a zaměřena na environmentální problematiku.

V letech 2013–2014 byla technologie ČOV provozována ve zkušebním provozu, který byl kontinuálně vyhodnocován, zejména s ohledem na sledování parametrů čištěné OV na výstupu. Rovněž byly zaváděny do praxe první elementy restrukturalizace provozní společnosti tak, aby byl její budoucí provoz ekonomicky udržitelný, a to za předpokladu dostupnosti vody pro všechny obyvatele města.

Projekt byl slavnostně předán za přítomnosti ministra zahraničních věcí Moldavska, náměstka ministra zahraničí ČR, ministra stavebnictví Moldavska, ministra ekologie Moldavska a dalších význačných hostů na konci roku 2014.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Cimişlia