Čistírna odpadních vod, Badovac

1280px-flag_of_kosovo.png

Kosovo

Název projektu: Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac
zavedením řádného nakládání s odpadními vodami, Kosovo                         
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater, s.r.o.
Partner projektu: Regional Water Company of Prishtina
Období realizace: 03/2015 – 06/2018

Projekt Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac zavedením řádného nakládání s odpadními vodami realizovaný v Kosovu si kladl za cíl výrazně zlepšit kvalitu vody v přehradní nádrži Badovac. Tato nádrž, nacházející se zhruba 15 kilometrů severozápadně od Prištiny, slouží jako záložní zdroj pitné vody pro zásobování obyvatel hlavního města Kosova. Voda v jezeře byla před realizací projektu dlouhodobě kontaminována vypouštěnými nečištěnými odpadními vodami z přilehlých obcí Mramor, Sutieska a Busia.

K nápravě tohoto z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva naprosto nevyhovujícího stavu došlo díky realizaci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou. V blízkosti jezera byla postavena biologická čistírna odpadních vod (ČOV) Flexidiblok s kapacitou 2 400 ekvivalentních obyvatel, s možností přetížení až na příjem odpadních vod od 3 350 ekvivalentních obyvatel. Součástí čistírny jsou čerpací stanice odpadních vod a systém hrubého předčištění.

Tato ČOV od českého výrobce - společnosti TopolWater, představuje nejmodernější technologii na čištění komunálních odpadních vod. Procesy čištění jsou optimalizovány tak, aby technologie spolehlivě pracovala při minimálních provozních nákladech při zachování požadovaných limitů pro vyčištěnou vodu na výstupu, která je následně odváděna potokem do jezera Badovac. Plně automatizovaný operační systém komunikuje s centrálou v Prištině pomocí internetového připojení.

Díky tomu může obsluha v případě nečekaných událostí a problémů dálkově měnit režim nastavení jednotlivých zařízení a tím zabezpečit plnou funkčnost ČOV za jakékoliv situace. Ve správné obsluze a údržbě této moderní technologie bylo systematicky proškoleno celkem patnáct pracovníků místní vodohospodářské organizace Regional Water Company of Prishtina (RWCP).

ČOV byla rovněž vybavena laboratorním koutem se základním vybavením, díky kterému je možné vyhodnocovat hlavní parametry vyčištěné odpadní vody přímo na lokalitě. Kromě toho byla také zásadním způsobem podpořena hlavní laboratoř RWCP v Prištině, které bylo poskytnuto moderní přístrojové vybavení, jako jsou laboratorní oximetr, kolorimetr nebo sušárna pro stanovení dalších parametrů pitné i odpadní vody. Personál laboratoře byl důkladně proškolen jak v používání přístrojů, tak také v metodice kontroly jakosti pitné vody dle platných směrnic EU.

Za přispění kosovské strany byla rovněž vybudována kanalizační síť, nezbytná pro zajištění nátoku odpadních vod na nově postavenou ČOV. Nedílnou součástí projektu byla také extenzivní osvětová kampaň v přilehlých obcích zaměřená zejména na mládež a ženské skupiny. Cílem kampaně bylo zlepšení nakládání s odpadními vodami a odpady obecně.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Čistírna odpadních vod, Badovac