Co znamená ZRS?

ZRS (Zahraniční rozvojová spolupráce)

Česká republika se v rámci členství mnoha mezinárodních organizací hlásí k rozvinutým zemím a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce jakožto nedílné součásti české zahraniční politiky vyjadřuje Česká republika uznání principu solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem.

Česká republika postupuje v souladu s úsilím mezinárodního společenství k omezování chudoby v méně vyspělých zemích světa cestou udržitelného rozvoje a od roku 1996 na bilaterálním základě realizuje ve své gesci projekty zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS). Česká republika tak podporuje mezinárodní rozvojové cíle Millennium Development Goals – MDG´s.

Rok 2004, kdy ČR vstoupila do EU, byl pro poskytování ZRS velkou změnou. Kromě zapojení do rozvojové spolupráce ES (prozatím zejména participací na vnější pomoci ES zemím Asie, Latinské Ameriky, Středomoří, Balkánu a bývalého SSSR prostřednictvím příspěvku do obecného rozpočtu ES), se do české bilaterální spolupráce promítla především harmonizace českého právního řádu s legislativou ES v oblasti vnitřního trhu.

Se vstupem do EU přišly i nové „Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU“ (usnesení vlády č. 302 ze dne 31. března 2004).

Členění poskytované pomoci

  • Partnerské země: rozvojové a transformující se země podle teritoriální definice OECD
  • Oficiální rozvojová pomoc (ODA): pomoc rozvojovým zemím
  • Oficiální pomoc (OA): pomoc transformujícím se zemím
  • Ostatní oficiální toky (OOF): transakce státního sektoru nesplňující kritéria ODA/OA

1. Dvoustranná zahraniční spolupráce (bilaterální): prostřednictvím projektů

  • programy spolupráce s prioritními zeměmi, dvoustranné rozvojové projekty, humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům, poskytování vládních stipendijních míst, projekty na posílení národních rozvojových kapacit a veřejné informovanosti v ČR, odpouštění a restrukturalizace dluhů rozvojových zemí, vládní podpora vývozním úvěrům za účelem rozvoje partnerských zemí

2. Trojstranná spolupráce (trilaterální): prostřednictvím spolupráce ČR s další zemí

3. Mnohostranná zahraniční spolupráce (multiraterální):

  • prostřednictvím mezinárodních vládních organizací ve formě obecných či účelově vázaných příspěvků
  • formou mnohostranných rozvojových projektů
Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Co znamená ZRS?